Uchwała Nr XLVI/283/2006
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

W sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w Dobrej
Na podstawie art.40 ust.2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach publicznych (Dz.U. Nr 85, poz539 z późno zm.), Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

Statut Biblioteki Publicznej w Dobrej

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓOLNE

§ 1.  Biblioteka Publiczna w Dobrej zwana dalej Biblioteką funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna, będąca instytucją upowszechniania kultury, podporządkowaną Radzie Miejskiej w Dobrej.
§ 2. Biblioteka Publiczna w Dobrej działa na podstawie:
   1. ustawy z dnia 28 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);
   2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz 123 z póź zm.);
   3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późno zm. zm.);
   4. niniejszego statutu
§ 3. Siedziba Biblioteki jest miasto Dobra, zaś terenem działania gmina Dobra.
§ 4. Biblioteka Publiczna w Dobrej może udzielać pomocy fachowej bibliotekom publicznym w sąsiednich gminach w zakresie i na zasadach ustalonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o bibliotekach.
§ 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz.
§ 6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Szczecinie.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa gminy Dobra oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
§ 8. 1. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
   1. Doskonale działania Biblioteki w celu objęcia zasięgiem oddziaływania wszystkich środowisk społeczno-zawodowych;
   2. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.;
   3. Gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego Gminy Dobra;
   4. Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej oraz popularyzującej książkę i czytelnictwo;
   5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu;
   6. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu;
   7. Współdziałanie z instytucjami oświatowo- wychowawczymi, placówkami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu potrzeb oświatowo- kulturalnych;
2. Biblioteka może podejmować inne niż określone w ust. 1 działania, jeżeli wynikają one z potrzeb wspólnoty samorządowej lub mają służyć realizacji założeń ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

Rozdział 3
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 9. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor (Zarządca), który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 10. Pełnienie funkcji Dyrektora Biblioteki powierza oraz z funkcji tej odwołuje Burmistrz (organizator Biblioteki).
§ 11. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 12. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
    2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się w oparciu o obowiązujące przepisy.
§ 13. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych prowadzone i znoszone w miarę istniejących potrzeb.
§ 14. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników oraz organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Burmistrza (organizatora Biblioteki).
§ 15. Dyrektor Biblioteki przedstawia Burmistrzowi i Radzie Miejskiej na dany rok budżetowy plan rzeczowo- finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych oraz składa sprawozdania z jej działalności raz na sześć miesięcy.

Rozdział 4
FINANSOWANIE BIBLIOTEKI

§ 16.  1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
   2. Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy Dobra w formie rocznej dotacji.
   3. Budżet Biblioteki może być wzbogacony środkami przekazywanymi przez fundacje, a także w formie dotacji celowych i darowizn wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne oraz dochodami własnymi.
§ 17. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje świadczenia oraz prowadzić działalność gospodarczą, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.
§ 18. Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki po pozytywnej akceptacji Burmistrza.

Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. Wszystkie zmiany statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.
§ 20. Traci moc Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dobrej zatwierdzony 02 maja 1985 roku oraz uchwała nr XLIV/211/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w Dobrej.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobrej
mgr inż. Piotr Gałka

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut Biblioteki Publicznej w Dobrej pdf 2.94 MB Małgorzata Cieślak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 luty 2018 19:32 Małgorzata Cieślak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2018 19:38 Małgorzata Cieślak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2018 19:39 Małgorzata Cieślak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2018 19:47 Małgorzata Cieślak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2018 20:00 Małgorzata Cieślak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2018 20:11 Małgorzata Cieślak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2018 20:12 Małgorzata Cieślak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 07:09 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 październik 2020 10:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 październik 2020 10:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 październik 2020 10:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 październik 2020 10:33 Administrator